Απαιτήσεις εγκατάστασης του ροόμετρου στροφών

Απαιτήσεις εγκατάστασης του ροόμετρου στροφών

1. Κατά τη μέτρηση υγρών, ο μετρητής ροής δίνης πρέπει να εγκατασταθεί σε αγωγό που είναι πλήρως γεμάτος με το μετρούμενο μέσο.

2. Όταν ο μετρητής ροής δίνης είναι εγκατεστημένος σε οριζόντια τοποθετημένο αγωγό, πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη η επίδραση της θερμοκρασίας του μέσου στον πομπό.

3. Όταν ο μετρητής ροής δίνης είναι εγκατεστημένος σε κάθετο αγωγό, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
α) Κατά τη μέτρηση αερίου. Το υγρό μπορεί να ρέει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
β) Κατά τη μέτρηση του υγρού, το υγρό πρέπει να ρέει από κάτω προς τα πάνω.

4. Το προς τα κάτω του μετρητή ροής δίνης πρέπει να έχει ίσιο μήκος σωλήνα όχι μικρότερο από 5D (διάμετρος μετρητή) και το μήκος του ανοδικού ευθύγραμμου σωλήνα του ροόμετρου πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) Όταν η διάμετρος του σωλήνα επεξεργασίας είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρο του οργάνου (D) και η διάμετρος πρέπει να μειωθεί, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 15D.
β) Όταν η διάμετρος του σωλήνα επεξεργασίας είναι μικρότερη από τη διάμετρο του οργάνου (D) και η διάμετρος πρέπει να επεκταθεί, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 18D.
γ) Όταν υπάρχει 900 αγκώνας ή μπλουζάκι μπροστά από το μετρητή ροής, τουλάχιστον 20D.
δ) Όταν υπάρχουν δύο διαδοχικοί 900 αγκώνες στο ίδιο επίπεδο μπροστά από το ροόμετρο, όχι λιγότερο από 40D.
ε) Κατά τη σύνδεση δύο 900 αγκώνων σε διαφορετικά επίπεδα μπροστά από το ροόμετρο, όχι μικρότερο από 40D.
στ) Όταν ο μετρητής ροής είναι εγκατεστημένος κατάντη της βαλβίδας ρύθμισης, τουλάχιστον 50D.
ζ) Ένας ανορθωτής μήκους τουλάχιστον 2D είναι εγκατεστημένος μπροστά από το ροόμετρο, 2D μπροστά από τον ανορθωτή και ένα ίσιο μήκος σωλήνα τουλάχιστον 8D μετά τον ανορθωτή.

5. Όταν μπορεί να εμφανιστεί αέριο στο υπό εξέταση υγρό, πρέπει να εγκατασταθεί απαερωτήρας.

6. Ο μετρητής ροής στροβιλισμού πρέπει να εγκατασταθεί σε θέση όπου δεν θα προκαλέσει εξάτμιση υγρού.

7. Η απόκλιση μεταξύ της εσωτερικής διαμέτρου του μπροστινού και του οπίσθιου ευθύγραμμου σωλήνα του ροόμετρου και της εσωτερικής διαμέτρου του ροόμετρου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 3%.

8. Για μέρη όπου μπορεί να προκληθεί ζημιά στο στοιχείο ανίχνευσης (γεννήτρια στροφών), πρέπει να προστεθούν βαλβίδες εμπρός και πίσω και βαλβίδες παράκαμψης στην εγκατάσταση αγωγού του μετρητή ροής στροβίλου και το βύσμα ροής βύσματος πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κλειστό- βαλβίδα σφαιρών.

9. Τα ροόμετρα Vortex δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε μέρη που υπόκεινται σε δονήσεις.


Ώρα μετά: 26 Απριλίου-2021